Een kwaliteitsproduct

De Europese koepel van foie-grasproducenten vindt het bijzonder belangrijk om de Europese consumenten en restauranthouders die kwaliteit te bieden die van een uitzonderlijk gerecht zoals foie gras mag verwacht worden.

Dankzij de huidige definitie van foie gras die de Europese verordening nr. 543/2008 geeft, kunnen consumenten nu geïnformeerde keuzes maken en zich niet laten leiden door foute informatie. Foie gras die niet aan de volgende reglementaire eisen beantwoordt, mag inderdaad onder geen beding op de Europese markt komen:

Artikel 1, punt 3 van de Europese verordening – Definitie van foie gras

“De levers van ganzen of eenden van de soort Cairina muschata of Cairina muschata x Anas platyrhynchos, die zo zijn gevoederd dat in de lever hypertrofie van de vetcellen optreedt. De dieren waarbij dergelijke levers worden weggenomen, moeten volledig zijn uitgebloed. De levers moeten een uniforme kleur hebben. De levers moeten aan de volgende gewichtsnormen voldoen:

 • die van eenden moeten een nettogewicht van ten minste 300 gram hebben,
 • die van ganzen moeten een nettogewicht van ten minste 400 gram hebben.”

De Europese foie-grassector verdedigt met klem het behoud van de definitie van foie gras in al haar bestanddelen, om volgende redenen:

 • Foie gras blijft een product met prestige en van hoge waarde en dat erkent de Europese verordening ook: “Voor het product dat bekendstaat als “foie gras” moeten, wegens de hoge handelswaarde ervan en het daaruit voortvloeiende gevaar voor frauduleuze praktijken, uiterst nauwkeurige minimumhandelsnormen worden vastgesteld.” (Lid 5 van de overwegingen).
 • De consumenten moeten behoorlijk beschermd en geïnformeerd zijn en het product dat ze kopen, moet ten volle aan hun verwachtingen voldoen. De minimale gewichten van de eenden- en ganzenlevers die momenteel door de Europese handelsnormen zijn bepaald, zijn doorslaggevend om een echte en dus smakelijke foie gras te bekomen.

Omdat het ook gaat om andere producten van watervogels die al vele jaren op de markt zijn, beklemtoont Euro Foie Gras dat het misleidend en bedrieglijk zou zijn om de consument te doen geloven dat andere producten dan foie gras dezelfde intrinsieke eigenschappen kunnen hebben. Het zijn gewoonweg heel verschillende producten.

Welzijn van het dier

Het welzijn van het dier is een onmisbare voorwaarde voor de productie van foie gras. De Europese producenten van foie gras schikken zich naar de richtlijn 98/58/EG inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren. Bovendien werden op 22 juni 1999 twee aanbevelingen goedgekeurd voor de productie van foie gras met betrekking tot de barbarie-eenden, hun kruisingen en de ganzen, onder de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van landbouwhuisdieren van 1976 (overeenkomst geregeld door de Raad van Europa). Deze twee aanbevelingen erkennen uitdrukkelijk de wettelijkheid van deze productie.

Europees Charter inzake het kweken van watervogels voor foie gras

De federatie Euro Foie Gras hecht het grootste belang aan het welzijn van de dieren en wilde daarom verder gaan dan de Europese wetgeving. Daarom maakte ze in 2011 een charter op met de verbintenissen die aan deze kweekactiviteit verbonden zijn. Dit steunt op de 12 criteria van het “Welfare Quality Project”.

 • De dieren mogen niet aan langdurige honger lijden, maar moeten een dieet krijgen in de gepaste hoeveelheid en kwaliteit.
 • De dieren mogen niet aan langdurige dorst lijden, maar moeten toegang hebben tot een voldoende hoeveelheid water.
 • De dieren moeten comfortabel kunnen rusten.
 • De dieren moet thermisch comfort hebben, dit wil zeggen niet blootgesteld zijn aan overmatige warmte of koude.
 • De dieren moeten genoeg ruimte hebben om vrij rond te bewegen.
 • De dieren moeten vrij zijn van verwondingen.
 • De dieren moeten vrij zijn van ziekte, de teler moet een goed niveau van hygiëne en verzorging waarborgen.
 • De dieren mogen geen pijn hebben ten gevolge van de verzorging, de omgang, het slachten of ongepaste chirurgische handelingen.
 • De dieren moeten de mogelijkheid hebben om normaal sociaal gedrag te vertonen, dat niet schadelijk is.
 • De dieren moeten de mogelijkheid hebben om het normaal gedrag voor hun soort te vertonen.
 • De dieren moeten altijd met de nodige voorzorgen worden behandeld, de hanteerders moeten dus een goede interactie tussen mens en dier mogelijk maken.
 • Negatieve emoties zoals angst, wanhoop, frustratie of apathie moeten vermeden worden en positieve emoties, zoals veiligheid of tevredenheid, moeten bevorderd worden.

Dit charter werd ondertekend door de vertegenwoordigers van alle landen die foie gras produceren in de Europese Unie.

Bovendien werden ook nationaal een aantal initiatieven genomen. Meer info daarover vindt u op de pagina die aan onze leden gewijd is.

Groepshuisvesting

Het is voor elke teler van eenden en ganzen een dagelijks punt van zorg om zijn dieren levensomstandigheden van kwaliteit te bieden, die borg staan voor hun welzijn, hun comfort en ook een optimale hygiëne, in elke fase van de productie. Deze elementen zijn fundamenteel voor het dier en een vereiste om een edel kwaliteitsproduct te bekomen.

Ganzen en eenden voor de productie van foie gras brengen 90% van hun leven in de buitenlucht door.

De watervogels die bestemd zijn voor de productie van foie gras leven grotendeels buiten. Ze verblijven maar enkele dagen in groepshuisvesting tijdens de vetmestfase. In dat kader worden vaak termen met een bijzonder negatieve bijklank gebruikt. Maar de hele semantiek voorbij, tellen voor de Europese kwekers van foie gras enkel en alleen de werkelijke omstandigheden waarin hun dieren worden gekweekt en de verbeteringen die eraan kunnen gebeuren.

De sector van de watervogels voor foie gras heeft zwaar geïnvesteerd in de ombouw van zijn materiaalpark, om te beantwoorden aan de Aanbeveling van 22 juni 1999 van de Raad van Europa. Zo werden alle individuele mesthokken vervangen door groepshuisvesting die voldoet aan alle vereisten van de Aanbeveling, namelijk:

“De huisvestingssystemen voor eenden moeten het de vogels mogelijk maken om:

 • rechtop te staan in een normale houding,
 • zich moeiteloos om te draaien,
 • zich te ontlasten met normale bewegingen,
 • met de vleugels te slaan,
 • normale bewegingen te doen om de veren glad te strijken,
 • normaal te interageren met andere individuen,
 • de normale bewegingen te doen om voedsel en water in te nemen.”

Individuele mesthokken bestaan niet meer in de EU.

Nu wordt groepshuisvesting gebruikt.

Onderzoek leidde tot technische vooruitgang om de huisvesting aan te sluiten op de vereisten voor het welzijn van het dier, de dwingende gezondheidsbepalingen en de werkergonomie van de teler, met tegelijk de waarborg van een uitmuntende productie (verbetering van de materialen, studie van de optimale afmetingen voor de dieren, terwijl de voederaar toch trefzeker kan werken, enz.). ‘Euro Foie Gras’ beklemtoont dat door de vorderingen die door het onderzoekswerk mogelijk waren, de duur van de vetmestfase met de helft kon ingekort worden, zodat de watervogels langer in groepshuisvesting kunnen verblijven.

Gezondheid

Voor telers van vette waterdieren is de goede gezondheid van hun dieren een dagelijkse bekommernis. Daarom doen ze er ook alles aan om de eenden en ganzen in de beste omstandigheden op te brengen.

Vogelgriep is een van de grootste bedreigingen die op de sector weegt. Omdat de vrije uitloop behouden moet blijven, heeft ‘Euro Foie Gras’ van de uitbreiding van de maatregelen inzake bioveiligheid één van haar prioritaire werkterreinen gemaakt. Kwestie van te vermijden dat nieuwe epidemieën de kop opsteken, zowel nationaal als Europees, en om er het hoofd aan te bieden.

De Europese foie-grassector staat gunstig ten opzichte van volgende maatregelen:

 • De bouw van gebouwen en ook de toepassing van elk ander middel waarmee telers hun dieren in veiligheid kunnen brengen wanneer het risico toeneemt tijdens periodes met hoog risico.
 • De toepassing van het principe van sanitaire leegstand volgens de kweekwijzen en onder de verantwoordelijkheid van de Lidstaten.
 • Elk rechtstreeks en onrechtstreeks contact tussen de watervogels en wilde vogels vermijden dankzij een aantal voorzorgsmaatregelen, zoals de mogelijkheid om binnen voeder- en drinkpunten te plaatsen voor de watervogels, enz.
 • Aanwezigheid van een behoorlijk uitgerust sanitair en toepassing van een strikt protocol in elke productie-unit.
 • Beveiliging van de overbrenging van de dieren tussen bedrijven door de invoering en de toepassing van een aantal maatregelen zoals de schoonmaak en de ontsmetting van de voertuigen en recipiënten alsook de opleiding van het personeel in de bioveiligheidsmaatregelen.
 • De toegang tot de boerderij beperken tot de kweker en tot personen die gemachtigd en nodig zijn voor het goede verloop van de kweek, zoals dierenartsen.
 • Verbetering van de communicatie en van de informatie van de kwekers over de situatie van de epizoötie.
 • Gepaste opleiding van alle actoren van de keten in de bioveiligheidsmaatregelen.

Openheid en transparantie

Een bijzonderheid van de foie-grasboerderijen is dat ze geregeld open zijn voor publiek, omdat ze transparant willen zijn en dit publiek willen informeren. Bezoekers kunnen dan met het hele gezin zien hoe het er echt aan toegaat bij de productie van foie gras, die extensief en vaak familiaal is.

Die bedrijven zijn trots op hun productie en bieden rondleidingen aan om kennis te maken met de verschillende stadia in de productie en ook met de vele heerlijke producten: foie gras, rillettes, borst, konfijt, pastei, enz.

Wil u het allemaal zelf beleven, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze geliefde waterdieren zullen erg blij zijn met uw komst.

Euro Foie Gras wenst u alvast een boeiend bezoek dat naar meer smaakt!